Søg
Filters
LUK

Generelle Vilkår

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for B2B Promotion ApS, Rødovrevej 151, 2610 Rødovre. CVR 40279695

 1. Anvendelse

  Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om B2B Promotion ApS’ (CVR 40279695) salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder, og tilsidesætter dermed alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af køber, med mindre andet fremgår af den af B2B Promotion ApS’ fremsendte ordrebekræftelse. Reklamation vedrørende ordrebekræftelse skal gøres gældende straks og senest 3 dage efter modtagelse af denne.

 2. Indgåelse

  De af B2B Promotion ApS’ fremsendte tilbud og andre erklæringer er åbne for accept 14 dage fra den på erklæringen anførte dato. Dog bliver B2B Promotion ApS tidligst forpligtet ved de af B2B Promotion ApS afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse er betegnet, når B2B Promotion ApS har afsendt sin ordrebekræftelse.

 3. Fuldmagt

  Ingen selvstændig person/selskab såsom agent, repræsentant eller mægler er bemyndiget til at forpligte B2B Promotion ApS uden skriftlig aftale herom.

 4. Priser

  Alle priser er i DKK ekskl. moms og eventuelle lovpligtige afgifter. Udover den i ordrebekræftelsen anførte pris kan B2B Promotion ApS kræve betaling for:

  • 4.1 overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med køberen efter aftalens indgåelse.
  • 4.2 udarbejdelse af skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.v.
 5. Leveringsbetingelser

  Forventet leveringstid af produkter med dekoration er 7-14 hverdage. Med mindre andet er fremført sker levering Franco. I tilfælde af forsinket levering er B2B Promotion ApS forpligtet til at afhjælpe forsinkelsen og levere så hurtigt som muligt. Køber kan ikke under nogen omstændigheder kræve erstatning for indirekte tab, herunder afsavnstab, driftstab, tabt fortjeneste samt gøre yderligere beføjelser gældende. I tilfælde af at køber ikke tager imod leveringen på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er B2BPromotion ApS berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende.

 6. Betalingsbetingelser

  B2B Promotion ApS handler udelukkende med virksomheder, foreninger og organisationer.

  På www.b2bpromotion.dk kan der betales med Dankort, Visa og Mastercard som debiteres når ordren afsendes fra lager. Betaling af faktura skal ske senest 14 kalenderdage efter at levering har fundet sted. En positiv kreditvurdering er afgørende for om kredit ydes.

  Ved større bestillinger opkræves 50 % forudbetaling (ikke kortbetaling). Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag og indtil betaling sker. Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom købers reklamation efter pkt. 9 ikke berettiger køber til at tilbageholde købesummen. Såfremt varen er solgt på kredit, er denne solgt med ejendomsforbehold, hvorefter B2B Promotion ApS er berettiget til at tage den solgte vare tilbage, såfremt køber - helt eller delvist - misligholder sin betalingsforpligtelse.

 7. Ansvar

  Køber er ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende med mindre produkterne er behæftede med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer.

  Misligholdelsesbeføjelser kan i intet tilfælde gøres gældende, såfremt en fejl eller mangel skyldes købers forhold, herunder usædvanligt brug eller mangelfuld opbevaring af produkterne. Er varen behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er B2B Promotion ApS forpligtet og berettiget til efter eget valg at afhjælpe manglen, at foretage ombytning, give forholdsmæssigt afslag i prisen eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. B2B Promotion ApS’ erstatningspligt er maksimeret til fakturabeløbet for den mangelfulde vare, og B2B Promotion ApS kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtigt for indirekte tab, såsom afsavnstab, driftstab og tabt fortjeneste.

  B2B Promotion ApS har intet ansvar for fejl, som køber ikke har rettet i korrektur, prøvetryk og godkendte prøver.

  Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke køberen til prisafslag eller til at nægte at modtage det aftalte.

  B2B Promotion ApS har ret til en mindre- eller merlevering på indtil 10 % af aftalt oplag.

 8. Force Majeure

  B2B Promotion ApS er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt B2B Promotion ApS kan godtgøre, at dette skyldes en ændring uden for selskabets kontrol, såsom strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandør, produktionsstop, mangel på energi- eller transportmuligheder eller force majeure i øvrigt. I så fald er B2B Promotion ApS berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende.

 9. Reklamations- og undersøgelsespligt

  Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen, og såfremt køberen på baggrund heraf vil påberåbe sig, at varen skulle være utilstrækkelig eller behæftet med mangler, skal køberen senest 8 dage efter modtagelsen reklamere skriftligt overfor B2B Promotion ApS. Overholder køber ikke de anførte frister, fortaber han retten til at gøre manglen gældende.

 10. Annullering af indgåede aftaler

  Indgåede aftaler kan ikke annulleres, hverken helt eller delvist. Såfremt køber på trods heraf annullerer en indgået aftale, er køber forpligtet til uanset annullering, at betale den aftalte købesum, dog med fradrag af direkte omkostninger der spares ved at ordren slet ikke eller kun delvist produceres.

 11. Ophavsret m.v.

  B2B Promotion ApS’ skitser, layout, rentegning, tekstforslag og lignende tilhører B2B Promotion ApS og kan ikke uden godkendelse overdrages til tredjemand. B2B Promotion ApS har intet ansvar for køberens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, forretningskendetegn eller andre rettigheder, som tilhører tredjemand. Bliver B2B Promotion ApS ansvarlig over for tredjemand for krænkelse af dennes rettigheder, er køberen forpligtet til at holde B2B Promotion ApS skadesløs for et sådant ansvar.

 12. Underleverandør

  B2B Promotion ApS er berettiget til helt eller delvist at lade arbejdet udføre hos underleverandør.

 13. Værneting og lovvalg

  Eventuelle tvister, der opstår i henhold til denne aftale, skal anlægges ved de ordinære domstole i København og afgøres efter danske retsregler.